مناسب برای پوست :

انواع پوست حتی پوست حساس

درمان :

محافظت از پوست در برابر پرتوهای مضر UVB و UVA