رنگ مو شکلاتی اسکالیم

رنگ مو قهوه ای شکلاتی شماره 4.9 : قهوه ای شکلاتی متوسط

رنگ مو قهوه ای شکلاتی شماره 5.9 : قهوه ای شکلاتی روشن

رنگ مو بلوند شکلاتی شماره 6.9 : بلوند شکلاتی تیره

رنگ مو بلوند شکلاتی شماره 7.9 : بلوند شکلاتی متوسط

رنگ مو بلوند شکلاتی شماره 8.9 : بلوند شکلاتی روشن

تومان۵۱,۵۰۰