رنگ مو دودی مهتابی اسکالیم

رنگ مو بلوند دودی مهتابی شماره 7.2 : بلوند دودی مهتابی متوسط

رنگ مو بلوند دودی مهتابی شماره 8.2 : بلوند دودی مهتابی روشن

رنگ مو بلوند دودی مهتابی شماره 9.2 : بلوند دودی مهتابی خیلی روشن

 

تومان۵۱,۵۰۰