رنگ مو بلوند پلاتینه آرکانوم

رنگ مو بلوند پلاتینه شماره 11.0 :  بلوند پلاتینه طبیعی روشن

رنگ مو بلوند پلاتینه شماره 11.1 : بلوند پلاتینه دودی روشن

رنگ مو بلوند پلاتینه شماره 11.2 : بلوند پلاتینه مرواریدی روشن

رنگ مو بلوند پلاتینه شماره 11.23 : بلوند پلاتینه ماسه ای روشن

رنگ مو بلوند پلاتینه شماره 11.19 : بلوند پلاتینه عدسی روشن

رنگ مو بلوند پلاتینه شماره 11.8 : بلوند پلاتینه شکلاتی روشن

تومان۳۰,۰۰۰